در این بررسی، ما به توصیف فرایندهای نوین در تولید شیر خشک می پردازیم. دو روش مرسوم در تولید شیرخشک رواج دارد. مورد اول روش خشک می باشد و دیگری روش مرطوب می باشد. یک روش دیگر کاربرد یک سنسور نرم از قبل توسعه یافته برای اندازه گیری آنلاین شیرخشک تولید شده در یک خشک کن با بستر فواره ای است. از یک مدل نورونی هیبرید به عنوان بخشی از یک سنسور نرم همراه با اینترفیس دستیابی به اطلاعات استفاده می شود. سنسور قادر به برآورد مقدار رطوبت شیرخشک هنگام قرارگیری خشک کن در آشفتگی دمای ورودی هوا و سرعت جریان ورودی خمیر است. از یک روش کاربردی در تولید شیرخشک استفاده بهینه از انرژی خورشیدی است. این آنالیز می تواند به تعیین پایداری استفاده از انرژی خورشیدی به نحوی حامی محیط زیست در تولید شیرخشک کمک نماید. پایداری و مزایای استفاده انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع تجدید پذیر در خشک کردن با اسپری بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. روش HPLC با استفاده از شرایط فاز نرمال با یک ستون سیلیکای غیر پیوندی برای تعیین غلظت های استرهای ویتامین A و E و بتاکاروتن در غذای کودک است. این روش برای هدف مدنظر در غذای کودک از جمله فرمولاسیون های مایع مناسب است و برای شیرخشک کامل بسط پذیر است که در آن داده های مقدار ویتامین A کل را می توان با جمع استرهای زنجیره طویل ویتامین A با استرهای افزوده محاسبه کرد. روشی برای ارزیابی کارایی یک سیستم کاویتاسیون یا حفره سازی هیدرودینامیک (HC) این لاین برای هیدراسیون مجدد پودرهای کنسانتره پروتئین شیر (PMC) در مقیاس پایلوت نیمه صنعتی وجود دارد. این تکنولوژی می تواند موجب هیدراسیون مجدد کامل پودرها در زمانی بسیار کمتر از فرآیند هیدراسیون مجدد معمولی در صنایع لبنیات و سایر آن شود. روش آلاینده های غذایی را در نمونه های شیرخشک کامل با استفاده ازروش های کرومانوگرافی ترکیبی با تشخیص پراکندگی رامان با سطح تقویت شده (SERS) شناسایی می شود. بدین ترتیب این روش ها پتانسیل زیادی برای تشخیص میدانی آلاینده های شیر دارند. روش های کاهش مصرف انرژی مربوط به تولید شیر خشک موضوع مطالعات مختلفی بوده است. مطالعات قبلی بر سه حیطه متمرکز بوده اند:

1. بازیابی انرژی از هوای خروجی خشک کن،

2. یکپارچه سازی حرارت دهی منطقه ای و کلی کارخانجات لبنی،

3. مروری بر اقدامات صرفه جویی انرژی در خشک کردن با اسپری.

در حال حاضر مطالعات جدید با به کارگیری آنالیز پینچ برای نشان دادن چگونگی بازیابی حداکثری گرما در تبخیر کننده و خشک کن کارخانه شیر خشک انجام می شود. بررسی تاثیر هیدرولیز لاکتوز بر خواص شیرخشک در طول تولید و نگهداری جزء مسائل مهم در تولید شیرخشک با کیفیت بالاتر است. از این رو شناسایی روشی برای ارزیابی اثرات پنج سطح مختلف هیدرولیز آنزیمی لاکتوز در طول تولید و نگهداری شیرخشک مبحث مهمی به شمار می رود. در مطالعات اخیر با به کارگیری آنالیز پینچ برای نشان دادن چگونگی بازیابی حداکثری گرما در بخیر کننده و خشک کن یک کارخانه شیر خشک با استفاده از مطالعات پیشین انجام می شود.

EnglishSaudi ArabiaRussia